Kokouksen yhteenveto

Kesäkokous pidettiin 18.8.2019 klo 17 seuran majalla.

Puheenjohtajana toimi Rauno Säkkinen. Paikalla oli 26 jäsentä ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut erovuoroiset jäsenet

Päätös: Puheenjohtajaksi esitettiin Rauno Säkkistä. Rauno Säkkinen valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodelle 2020.

Päätös: Hallituksesta erovuorossa vuoden 2019 lopussa ei ole ketään. Nykyinen johtokunta jatkaa vuoden 2020 alusta alkaen.

Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Päätös: Matti Karjalaista esitettiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja varalle Raimo Pitkästä. Valittiin yksimielisesti heidät tehtäviin tilikaudelle 2020.

Valitaan jahtivouti

Päätös: Antti Määttää esitettiin jahtivoudiksi ja Markku Karjalaista varajohtajaksi. Heidät valittiin yksimielisesti tehtäviin syksyn 2020 metsästyskaudelle.

Päätetään taloussäännössä esiintyvät maksut ja tariffit tulevalle kaudelle

Esitys:

  1. Jäsenmaksut: Varsinainen jäsen 40 €, vuosijäsen 60 €, metsästävän maanomistajajäsenen jäsenmaksu 15 €. Uusien jäsenten liittymismaksu 60 €. Maksut tulee suorittaa seuran tilille ennen metsästystä valvonnan mahdollistamiseksi.
  2. Vierasmaksu: 25 €/päivä, joka on maksettava seuran tilille ennen metsästystä. Jos maksu on tehty välittömästi ennen metsästystä, suositellaan maksukuitin pitämistä mukana, koska ajantasainen metsästäjärekisteri päivitetään tilille saapuvien maksujen mukaan.
  3. Jäsenmaksut sekä vierasmaksut on maksettava ennen metsästykseen ryhtymistä. Jäsenmaksu on maksettava viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä jäsenyyden jatkumiseksi, vaikka jäsen ei metsästäisi kauden aikana. Hirvenmetsästyksen osallistumismaksu on maksettava 20.8.2019 mennessä.

Päätös: Esitykset 1., 2. ja 3. hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsitellään metsästyssäännössä määritellyt kiintiöt, rauhoitukset ja muut mahdolliset suojelutoimenpiteet

Esitys:

  1. Jäsenet ja heidän vieraansa voivat harjoittaa metsästystä tulevana metsästyskautena seuraavin edellytyksin: Saaliskiintiö 50 pistettä kunkin jäsenen ja hänen vieraansa osalta yhteensä. Yksi kanalintu vastaa 5 pistettä, paitsi metso lintu (metso / koppelo) 10 pistettä. Vain 1 metso lintu sallitaan jäsentä kohden.
  2. Rauhoitukset ja riistansuojelu. Rauhoitusalueet sen mukaan kuin on metsästysoikeuden haltijoiden kanssa sovittu tapauskohtaisesti. Ajankohtaiset kartat löytyvät Omariistan sivuilta.
  3. Metsästyksen valvontaa jatketaan aiempina vuosina havaitun luvattoman ja luvattomaksi epäillyn metsästyksen toteamiseksi yhteistyössä viranomaisten kanssa.
  4. Ennen valvontaan ryhtymistä ilmoitus johtokunnan jäsenelle. Suositellaan valvontatoimintaan vähintään kahta henkilöä kerrallaan.
  5. Seura maksaa osallistujalle valvontaraporttia vastaan korvauksen, joka kattaa valvonnasta mahdollisesti aiheutuneen polttoainekulun.
  6. Valvonta kohdistetaan erityisesti ajoneuvon väärinkäyttöön metsästyksessä, vieraiden koirien irti päästöön seuran alueella riistan ohjaamiseksi muualle ja seuran alueella liikkuvien tuntemattomien metsästäjien tunnistamiseen.

Päätös: Esitys 1. Esitettiin kiintiön puolittamista. Asiasta äänestettiin. Hallituksen esitys hyväksyttiin äänin 17 puolesta 8 vastaan. Kiintiöitä ei puoliteta. Kohdat 2., 3., 4., 5. ja 6. hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätetään oikeuksista metsästykseen seuran vuokraamilla mailla sekä jäsenten että heidän vieraittensa osalta

Esitys: Vieras saa metsästää vain isännän mukana ollessa. Vieraan saalis vähentää isännän kiintiötä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

1. Päätetään pilkkiviikon osakilpailuiden järjestämisestä keväällä 2020.

Päätös: Käytiin asiasta keskustelua. Päätettiin, että osakilpailu/osakilpailut järjestetään ja vetovastuu on Mauri Määtällä.

2. Vesisuon tiet- yksityistien peruskorjaus, päätetään hankkeeseen osallistumisesta.

Käytiin asiasta keskustelua.

Päätös: Päätettiin, että seuran kanta hankkeeseen on, että lähdetään hankkeeseen mukaan.

3. Seuran vakuutusturvan päivittämisestä päättäminen

Päätös: Päivitetään vakuutusturva. Seuran nykyinen vakuutus kattaa vain rakennuksiin kohdistuvia vahinkoja. Se ei kata esim. oikeusturvaan liittyviä tapauksia. Lisävakuutuksella saadaan oikeusturvavakuutus. Kysytään tarjouksia lisää ja päivitetään vakuutusturva.

4. Seuran alueiden antaminen koirakoealueeksi Kuusamon metsästys- ja kalastusseuralle.

Päätös: Annetaan alueita vain, jos seurastamme on koiria menossa kuhunkin kokeeseen ja valittiin yhteyshenkilöt eri koealueille

Yhteyshenkilöt koealueissa

Hirvi: Antti Määttä

Lintu- kana- kettu- ajokoirakokeet: Matti Karjalainen

5. Rauno Säkkinen kysyi kokousväeltä mielipidettä erään maanvuokrasopimuksen sisällöstä. Keskusteltiin asiasta.

Päätettiin kokous klo 18.28.